Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Food & Flow


Artikel 1 – Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister
Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als
zelfstandig gevestigd Diëtist bij ‘Food & Flow’.

Opdrachtgever: alle klanten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie
‘Food & Flow’ diensten verricht, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), met wie ‘Food
& Flow’ een overeenkomst aan gaat.

Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke
vertegenwoordiger(s).

Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen ‘Food & Flow’ en de
Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daar op.

Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die door de diëtist tevens ‘Food &
Flow’ voor of ten behoeve van een cliënt en/of opdrachtgever worden verricht.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd diëtist, opdrachtgever,
cliënt, overeenkomst en diensten.


Artikel 2 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en
zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Food &
Flow heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste
versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen
afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.


Artikel 3 – Verhindering
Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij de Diëtist hiervan op de
hoogte te stellen. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur geannuleerd worden middels telefoon
(bellen, smsen of WhatsApp) of e-mail. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor afgesproken tijdstip geen
bericht van verhindering aan de Diëtist doorgeeft, is de Diëtist gerechtigd om het honorarium voor de
desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.


Artikel 4 – Privacy
De Diëtist respecteert de privacy van de Cliënt. De Diëtist is gebonden aan het medisch
beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens. Hetgeen wat met de Cliënt besproken
wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Bij totstandkoming van een afspraak geeft de Cliënt de
Diëtist toestemming gewone- en bijzondere persoonsinformatie te registeren, wanneer deze door de
Cliënt verstrekt zijn aan de Diëtist. ‘Food & Flow’ werkt volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, zie bijlage Privacyverklaring.


Artikel 5 – Tarieven
‘Food & Flow’ hanteert vrije tarieven welke terug te vinden zijn op de website www.foodenflow.nl. Voor
huisbezoeken bestaat mogelijk een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.


Artikel 6 – Betaling
De Cliënt en/of Opdrachtgever ontvangt binnen 30 dagen na de eerst gemaakte afspraak de factuur of
betaald contant direct na afloop van het consult. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert
‘Food & Flow’ een betalingstermijnen 30 dagen na factuurdatum, waarbinnen betaling van de Cliënt
en/of Opdrachtgever moet zijn binnengekomen op rekeningnummer: NL98KNAB0507479831 t.n.v.

‘Food en Flow’ gevestigd te Breda. Bij geen betaling binnen de gestelde datum is ‘Food & Flow’
gerechtigd om van af de dag daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te
brengen, zomede alle kosten die verband houden met de inning van de betreffende vordering, zoals
kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.


Artikel 7 – Vergoedingen
Het basispakket van de ziektekostenverzekering vergoed per kalenderjaar drie behandeluren voor
dieetadvies. Deze 180 minuten worden verrekend met het verplicht wettelijk eigen risico van 385,- per
jaar. Raadpleeg uw eigen polisvoorwaarden voor mogelijk aanvullend vergoedingen. Voor kinderen
onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.
Food & Flow heeft geen contracten met de zorgverzekeraar. De opgestelde factuur kan na betaling
aan ‘Food en Flow’ eigenhandig door de cliënt zelf worden ingediend bij de desbetreffende
zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar kan er een deel van de zorg worden vergoed.


Artikel 7 – Beëindigen behandeling
De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de behandelaar 48 uur voor een
gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De behandelaar behoudt zich het recht
af te zien van (verdere) begeleiding en opzegging van de overeenkomst, indien de omstandigheden
voordoen welke van aard zijn dat voortzetten van de begeleiding onmogelijk is of de behandeling naar
verwachting van de Diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De Diëtist stelt de Cliënt en/of
Opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.


Artikel 8 – Incasso
De behandelaar is in het hierboven onder artikel 5 en 6 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot
incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal
eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden
verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.


Artikel 9 – Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de
opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Het advies van de behandelaar is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te
garanderen. De behandelaar sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel
voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de
behandelaar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
de behandelaar. Er kan hierbij geen aanspraak worden gemaakt op het terugvorderen van het
reeds betaalde.

De behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van
de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van de
supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. De behandelaar zal zover
het in zijn/ haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de
geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen.


Artikel 11 – Klachten
In geval van een geschil tussen de Cliënt en de Diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen
daarvan, wordt de Cliënt gevraagd dit allereerst te bespreken met de Diëtist. Deze eventuele klacht
dient schriftelijk en binnen een maand na constatering te worden ingediend. Klachten die niet
onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici
Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.