Privacy Policy

Privacy verklaring Food & Flow

Inleiding
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Flow en Flow,
gevestigd te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende algemene
Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25
mei 2018 toepasselijk in Nederland. Heb je twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door
Food en Flow? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens:

Info@foodenflow.nl – +316 49 57 02 10
Speelhuislaan 158 – 4815 CJ Breda
KVK: 86859773

Persoonsgegevens die wij verwerken
Food & Flow verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam
 E-mail adres
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 BSN nummer (voor de verzekeraar)
 Meet- en weeggegevens (voor het opstellen van een voedingsplan)
 IP-adres

Redenen waarom deze gegevens worden verzameld
1. Contact opnemen: indien je op enige wijze contact hebt opgenomen met Food en Flow,
worden de door jou opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder
contact.

2. Boekhouding: Food en Flow is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te
laten. Hiervoor worden de gegevens bewaard die redelijkerwijs op offertes of facturen
aanwezig zijn. Denk hierbij aan naam en indien nodig bankgegevens.

3. Facturatie: voor het versturen van de facturen worden bepaalde gegevens verwerkt,
waaronder NAW-gegevens en het factuuradres.

4. Overeenkomst: wanneer er tot een overeenkomst wordt overgegaan heeft Food en Flow
bepaalde gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de overeenkomst
naar behoren uit te voeren. Denk hierbij aan voor- en achternaam, gezondheidsgegevens,
adresgegevens en indien nodig BSN-nummer. Het BSN nummer is verplicht om declaraties bij
de zorgverzekeraar in te dienen.

Duur van bewaring van persoonsgegevens
Food en Flow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende gegevens: diëtistisch consult: Persoonsgegevens – 15 jaar, wettelijk vastgesteld voor
zorgverleners.

Delen van persoonsgegevens met derden
Food en Flow verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Food en Flow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Food en Flow neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Food en Flow) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Food en Flow gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Food en Flow en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@foodenflow.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Food en Flow wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens
Food en Flow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@foodenflow.nl